Integritetspolicy

Registrets namn

Personuppgiftsregister för Kulturpresentens bokningsprocess

Personuppgiftsansvarigt företag

Göteborg & Co AB, Box 29, 401 20 Göteborg, Sverige, Organisationsnummer 556428-0369, goteborg.com

Personuppgiftsansvarig

IT-ansvarig Anders Fahl, tel. +46 31 368 41 27, anders.fahl@goteborg.com

Syftet med behandling av personuppgifter

Det primära syftet med detta personuppgiftsregister är att tillhandahålla personuppgifter över medverkande artister och gåvogivare vid Göteborgs Kulturkalas evenemang Kulturpresenten anordnat av Göteborg & Co. Registret innehåller personuppgifter bundna till de kontaktpersoner som anges av artisterna som har anmält sig till evenemangspunkten Kulturpresenten. Förutom kontaktuppgifter samlas även information in om avtalet, tjänstanvändning, områden för serviceanvändning samt den information som krävs för produktion och hantering av tjänster. Registret kan också innehålla information inom andra intresseområden som tillhandahålls av kontaktpersonen själv.

Personuppgifterna i registret kan behandlas i följande syfte:

 • I hanteringen och organiseringen av Göteborgs Kulturkalas evenemang
 • Implementering, utveckling och underhåll av tjänster för evenemangsartister
 • I planering och genomförande av undersökningar med anknytning till evenemanget
 • I publicitet, kommunikation, marknadsföring, säljfrämjande åtgärder och marknadsundersökningar relaterade till tjänsterna och produkterna från Göteborgs Kulturkalas
 • I Göteborgs Kulturkalas operativa affärsbehov, såsom implementering av serviceprocessen, fakturering och rapportering
 • I planering och utveckling av affärsverksamheten Göteborgs Kulturkalas
 • I servicekommunikation och reklam baserad på serviceavtal för avtalspartnerna för Göteborgs Kulturkalas elektroniska verksamhet

De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter är följande:

 • Genomförande av åtgärder relaterade till ett avtalsförhållande eller legitimt intresse
 • Samtycke från den registrerade

Registrets datainnehåll

Databasen innehåller följande information:

 • namn
 • adresser
 • bosättningsland
 • telefonnummer
 • email-adresser
 • antecknande kring direktmarknadsföringsbehörigheter och begränsningar
 • annan information som krävs för att tjänsten ska kunna nyttjas

Regelbundna datakällor

Uppgifterna i registret samlas in från:

 • Den registrerade själv
 • Den organisation för vilken den registrerade är en kontaktperson
 • Med den registrerades samtycke, från tredje part

Förvaringstid

Den registeransvarige lagrar personuppgifterna så länge som är nödvändigt för att uppfylla ovannämnda syften, såvida inte lagstiftningen kräver att personuppgifter ska lagras längre.

För organisationer är lagringen av den registrerades personuppgifter kopplad till den tid den registrerade i fråga fungerar som en representant för organisationen.

När uppgifterna inte längre krävs på det sätt som beskrivs ovan kommer personuppgifterna att tas bort inom en skälig tid.

Regelbunden offentliggörande av data och överföring av data från EU och EES.

Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part såvida det inte krävs enligt tvingande lagstiftning.

Personuppgifter kan överföras från Europeiska Unionen eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet med hjälp av standardklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen eller annat lagligt överföringsprotokoll, till exempel när det krävs för teknisk implementering av tjänster eller kommunikation.

Personuppgifter kan dock lämnas ut med den registrerades samtycke.

Skyddande av uppgifterna

Registret har ett automatiserat databehandlingsformat. Åtkomsträttigheter till registret är reserverade för de personer som är anställda av den registeransvarige och andra specificerade personer som behöver uppgifterna i sitt arbete. De har användar-ID och lösenord till sitt förfogande. Uppgifterna skyddas av en brandvägg och andra tekniska åtgärder.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att granska och kräva rättelse av sina uppgifter, ta emot en kopia av sina personuppgifter, begränsa sändningen av elektroniska marknadsföringsmeddelanden och erbjudanden samt användningen av deras personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål.

Den registrerade har rätt att återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Att återkalla samtycket kan påverka genomförandet av åtgärder enligt avtalsförhållandet.

Den registrerade har också rätt att i situationer som anges i den allmänna dataskyddsförordningen begära en begränsning av eller på annat sätt motsätta sig behandlingen av deras personuppgifter.

Om de vill utöva de rättigheter som nämns ovan eller få ytterligare information om behandlingen av personuppgifterna kan den registrerade kontakta den person som ansvarar för registerärenden som nämnts tidigare.

Den registrerade har rätt att överklaga till den kontrollerande myndigheten om de anser att behandlingen av personuppgifter inte överensstämmer med lagstiftningen.

(Updated on 23 June 2021)